financiële verantwoording, activiteiten en beleidsplan

Algemeen

Frontiers is een internationale beweging, die zich specialiseert in het stichten van gemeenschappen rondom Jezus in de hele moslimwereld

In 1996 heeft Frontiers zich gevestigd in Nederland om vanuit Nederland mensen toe te rusten voor het stichten van gemeenschappen rondom Jezus. Onze taak en opdracht ligt dan ook hier in Nederland. Het werk in Nederland wordt gedragen en vorm gegeven door een aantal fulltimers en parttimers. Ieder werkt op basis van vriendenkring; we betalen dus geen salarissen.

Onze eerste opdracht is om de kerk bekend te maken met de mogelijkheden en uitdagingen die er liggen in de moslimwereld. Ruim 1100 moslimvolken gelden als onbereikt; er zijn nog geen pogingen om hen te bereiken met het goede nieuws van verlossing in Jezus. Daarom zet Frontiers zich in om in de komende drie jaar deze nood duidelijk bekend te maken in Nederland. Wat men niet weet, daar kan men ook niets aan doen, maar met deze kennis ligt er ook een verantwoording bij ons in Nederland. Verschillende mensen hebben gehoor gegeven aan deze nood en zijn gegaan om moslims te dienen en met hen van hun leven met Jezus te delen.

We maken deze nood bekend door middel van diverse communicatiemogelijkheden: direct via spreekbeurten en contacten, maar ook indirect via de website en social media. Daarin willen we graag samenwerken met partners en deze op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De komende drie jaar zullen we ons daarom richten op een beleid toegepast aan deze tijd, zodat de nood op een goede manier gecommuniceerd kan worden.

Om jongeren ook de kans en gelegenheid te geven te ontdekken wat een leven buiten Nederland met een specifieke opdracht inhoudt, zullen we de komende drie jaar ons ook gaan inzetten om korte-termijn periodes mogelijk te maken. Hiervoor zullen we een specifieke tak opzetten binnen ons team. Deze korte-termijn periodes bied mogelijkheden voor alle leeftijdsgroepen. Echter we zien dat deze vraag meer speelt bij jongeren, vandaar dat de insteek gericht zal zijn op jongeren, maar niet uitsluitend op jongeren.

Daarnaast is het van wezenlijk belang dat mensen zich goed kunnen voorbereiden op een leven en werk in het buitenland. Een andere land met een andere taal, cultuur en religie waarin je mag gaan wonen, vereist een gedegen voorbereiding zodat je niet als westerling komt om te vertellen hoe het moet maar om te leren van de mensen aldaar. De ander te leren kennen, waarderen en respecteren met Jezus’ liefde voor de mensen. Dit leidt ertoe dat we diegene die wil gaan gedegen willen toerusten. Dit doen we door middel van on the job training. Waarin lief en leed met elkaar gedeeld wordt om zo zelf gemeenschap van Jezus te zijn. Dit blijft een werk in uitvoering en zal in de komende drie jaar verder ontwikkeld worden zodat het blijft aansluiten bij de realiteit van het leven zowel hier in Nederland als later in het buitenland.

Naast uitzending, zullen er ook altijd ‘terugkeerders’ zijn, deze willen we graag een onderdak bieden binnen ons netwerk. Ze hebben een schat aan ervaring en expertise die ze in kunnen zetten in Nederland. Samen met diegene die terugkeren in de komende drie jaar willen we vorm geven aan mogelijkheden en werk onder moslims in Nederland.

Om ons werk uit te bereiden zullen we meer support en donors nodig hebben. In de komende drie jaar zullen we naast de andere aspecten ook zoeken naar een uitbreiding van onze achterban. Door hen bekend te maken met de nood en het onbekend zijn het evangelie in verschillende delen van de wereld.

Contactgegevens

Frontiers
Postbus 350
3840 AJ Harderwijk
035 692 25 58

info@frontiers.nl
www.frontiers.nl

Fiscaal nummer: 8161.22.246
Kamer van Koophandel: 41187106

Doelstelling

Frontiers is opgericht in 1994 met als doel het verspreiden van het christelijk getuigenis in woord en daad, te bevorderen onder bevolkingsgroepen waaronder weinig of geen levende, actieve, getuigende christelijke gemeenschappen zijn

Mission statement

‘Met liefde en respect nodigen we alle moslimvolken uit om Jezus te volgen’

Financiën, activiteiten en beleidsplan

Financiële verantwoording

Activiteiten 2019

Beleidsplan 2020 – 2022

Beloningsbeleid

Bij de stichting zijn geen mensen in dienst. Er werken alleen vrijwilligers, er is derhalve geen beloningsbeleid.

ANBI

Frontiers is aangemerkt als ANBI. Giften die u geeft aan Frontiers, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst hiervoor stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor meer informatie: www.anbi.nl

Ontheffing publicatie namen Bestuur Frontiers

Op grond van de ANBI-regelgeving geldt er een publicatieplicht voor bestuurders.
Wij hebben de Belastingdienst verzocht om ons ontheffing te verlenen van deze verplichting. Onderstaand treft u de reactie van de Belastingdienst integraal aan waarbij ons verzoek is gehonoreerd.

“Op grond van artikel 1a lid 7, onderdeel f,  2° Uitvoeringsregeling AWR kan er op verzoek van de instelling ontheffing worden verleend om de namen van bestuurders te publiceren op de website van de instelling, als wordt aangetoond dat publicatie van deze namen een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid van deze bestuurders of van hun familieleden. Voor Kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd geldt een uitzondering. Andere geloofsgemeenschappen die bijvoorbeeld in Stichting vorm worden gedreven vallen hier ook onder. Op grond van de wet- en regelgeving hoeft u de namen van de bestuursleden niet te publiceren.”