Waarom de Grote Opdracht ertoe doet

Aan het eind van het boek Matteüs lezen we Jezus’ opdracht aan Zijn volgelingen:

“Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,  en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” Matteüs 28:19-20

Gods missie

Dit is de Grote Opdracht die de boodschap van de Bijbel van begin tot eind samenvat. Deze opdracht beschouwen we als de rode lijn.

Het begint met Gods belofte aan Abraham in Genesis:

“Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.” Genesis 12:3

Het eind van deze lijn kunnen we nu nog niet zien, maar we zien uit naar: “Een onafzienbare menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam.” Openbaring 7:9

Wat Gods missie samenvat is dit: “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3:16

“Gods mensen zijn niet geroepen om in hun eigen comfortezone te blijven. Miljoenen mensen gaan verloren door gebrek aan kennis over God en zijn reddingsplan. Hij heeft ons geroepen om anderen in Jezus redding en veiligheid aan te reiken.”

Tot een zegen voor alle volken

Dit is de rode lijn die door de hele Bijbel heen loopt. Onze grote God is een God die zich aan zijn beloftes houdt en die van ons vraagt om Zijn grootheid te verspreiden onder de volken (Psalm 117).

Hij heeft ons vanaf het begin van Genesis gezegend om zo een zegen te zijn. Hij is de God van Johannes 3:16, die de weg naar redding toont aan ieder die in Hem gelooft. Hij stuurt ons om samen te werken met Hem in Zijn missie (Matteüs 28:19-20), totdat Hij Zijn visioen uit Openbaring heeft volbracht en mensen uit alle natiën verzameld zijn rond de troon.

Gods beloften

Het is bemoedigend om te zien dat Gods roeping voor Abraham wordt bekrachtigd door de Schrift; daarna vervuld wordt door Jezus Christus en nieuwleven wordt ingeblazen bij Petrus, Johannes en Paulus:

“En de Schrift, die voorzag dat God ook de andere volken door geloof rechtvaardig zou verklaren, verkondigde het evangelie al lang tevoren aan Abraham: “In jou zullen alle volken gezegend worden.” Galaten 3:8

“Zo zouden in Christus Jezus alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals is beloofd, door geloof de Geest ontvangen.” Galaten 3:14

“Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van zijn naam aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen.” Romeinen 1:5

Waar we voor geroepen zijn

Gods mensen zijn niet geroepen om in hun eigen comfortezone te blijven. Miljoenen mensen gaan verloren door gebrek aan kennis over God en zijn reddingsplan. Hij heeft ons geroepen om anderen in Jezus redding en veiligheid aan te reiken. Om onze beste mensen uit te zenden en om te geloven dat we overvloedig zullen worden beloond voor het volgen van Christus en het maken van discipelen onder alle volken. De beloning zal veel groter zijn dan het offer dat we brengen.

Met de meeslepende liefde van God, de nood van hen die verloren gaan, de goedheid van God die ons beloont en de beloftes van God die ons beschermen, verwachten we grote dingen van God.

Meer weten over ‘gaan’?

Frontiers zendt mensen niet zomaar uit. Je volgt een voorbereidingstraject waarin verschillende onderwerpen voorbij komen die te maken hebben met de moslimwereld en je uitzending. Ook oefen je in Nederland met contacten aangaan met moslims.

Kijk hier voor meer informatie.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!