Bidden tijdens Hajj – Dag 2

Vandaag is dag twee. Maak verder kennis met de rituelen en overtuigingen van de pelgrims en bid met ons mee.

2e Heilige handeling: Wuqoof (op de Arafat staan)

Vandaag is de belangrijkste dag van de Hajj. Waarom? Moslimgeleerden zeggen dat op deze dag de religie van de islam werd geperfectioneerd. De Hajj is alleen geldig wanneer je hebt deelgenomen aan de dag van de Wuqoof. Moslims geloven dat God hun op deze dag hun grote en kleine zonden vergeeft. (De Bijbel spreekt over vergeving van zonden door het bloed van Jezus. Lees hierover in Matteüs 26:28, Handelingen 2:38 en 1 Johannes 1:7)

Als moslims de Wuqoof missen, is hun pelgrimstocht zinloos. Vandaag roepen ze Allah aan voor genade en vergeving terwijl ze staan of zitten bij de berg Arafat. Moslims geloven dat ze aan het eind van deze dag zijn gereinigd van zonden, en bevrijd van schaamte. Bij zonsondergang klinkt een kanon. Pelgrims verlaten dan de berg Arafat en gaan naar Muzdalifah. Hier slapen ze of blijven de hele nacht op onder de sterren.

Sleutelverzen voor gebed

“De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt.”( Johannes 1:29)

“Hij (Jezus Christus) heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk bekend te maken dat Hij het is die door God is aangesteld als rechter over de levenden en de doden. Van Hem getuigen alle profeten dat iedereen die in Hem gelooft door Zijn naam vergeving van zonden krijgt.” (Handelingen 10: 42-43)

Bid tot de Vader:

  • Johannes de Doper verkondigt dat Jezus de zonden van de wereld wegneemt. Bid dat moslims geen gereinigd hart ervaren voordat ze het offer van Jezus accepteren en zich erin verheugen.
  • Bid voor de moslims die dit jaar niet naar de Bedevaart kunnen gaan. Bid dat de waarheid over het leven, de dood en de opstanding van Jezus zal doordringen in de harten van de verlangende moslims. Bid dat ze zullen worden aangetrokken tot de Gever van leven en in Hem geloven en zo vergeving ontvangen in Zijn naam alleen.
  • Bid dat moslims die de hele nacht opblijven om te bidden, dromen en visioenen krijgen van Jezus Christus (Handelingen 2:17). Vraag God om een open hemel zodat degenen die werkelijk op zoek zijn Hem zullen ontmoeten door Jezus.
  • Een diep bewustzijn van persoonlijke zonden en het wanhopige verlangen om ervan te worden bevrijd is een overtuigend bewijs van de werking van de Heilige Geest in iemands leven (Johannes 16). Velen zoeken vergeving, maar blijvende vrede komt alleen in het herstel van de gebroken relatie tussen God en mens. Deze verzoening is niet te vinden in de Hajj, maar alleen in Christus, die ons heeft gekocht met Zijn bloed. Bid dat moslims die terugkeren van de Hajj steeds rusteloos zullen zijn en dat ze geen vrede vinden totdat ze zich hebben verzoend door Christus.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!